Danijela Aranđić

Naučni saradnik od 2018. godine. Bavi se problemima zaštite od jonizujućih zračenja i dozimetrijom jonizujućih zračenja. Doktorirala na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Osnivač je Centra za dozimetriju i zaštitu od zračenja „Man-sievert“ doo.