Termin “zračenje” koristi se za opis različih pojava. Kada govorimo o Sunčevoj svetlosti, infracrvenim i ultraljubičastim zracima, radio i mikro talasima i jonizujućim zračenjima. Za razliku od drugih vrsta zračenja, jonizujuća imaju sposobnost da u interakciji sa atomima oslobađaju slabo vezane elektrone i na taj način jonizuju atom. Ukoliko je u pitanju živo tkivo, jonizacija atoma može da izazove poremećaj bioloških procesa u organizmu (poremećaj u radu ćelije i/ili smrt ćelije).

Izlaganje je proces u kome su ljudska bića izložena jonizujućim zračenjima ili radioaktivnim materijalima. Naše prirodno okruženje je takvo da smo 24 sata dnevno izloženi zračenju koje potiče iz prirodnih izvora. Razlikujemo kosmičko zračenje, sačinjeno od čestica koje nam dolaze iz kosmosa, i zračenje iz Zemljine kore koja sadrži radionuklide sa vremenom poluraspada koje je poredivo sa starosti planete. Kao posledica prisustva prirodnih radionuklida u životnoj sredini oni se javljaju i u vazduhu, vodi, hrani i piću. Ljudski organizam takođe sadrži radioaktivne elemente kao što je 40K (kalijum- 40).

Nuklearne probe koje su izvođene sredinom prošlog veka i akcidenti koji su se događali u prošlosti doveli su do toga da su danas u životnoj sredini prisutni i neki veštački radionuklidi, kao što je Cs- 137 (cezijum- 137).

Pored prirodnih izvora koji su deo našeg prirodnog okruženja u svakodnevnom životu koriste se i veštački izvori jonizujućih zračenja. Savremena medicina nezamisliva je bez različitih tipova dijagnostičkih rendgen-aparata (klasični, stomatološki, mamografi, CT uređaji), akceleratora koji se koriste u radioterapiji i radiofarmaceutika koji se u nuklearnoj medicini koriste u dijagnostičke i terapijske svrhe. Izvori jonizujućih zračenja koriste se i u proizvodnji električne energije, detekciji požara, za kontrolu prtljaga na aerodromima, u raznim industrijskim primenama i u obrazovanju.

Problem kod primene izvora jonizujućih zračenja jeste doza koju ljudski organizam apsorbuje a koja predstavlja meru rizika za nastanak štetnog biološkog efekta.

Zračenje je svuda oko nas