Edukacija profesionalno izloženih i odgovornih lica

Edukacija profesionalno izloženih lica i odgovornih lica za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja se sprovodi kroz sledeće kurseve:

  1. Dopunsko obučavanje za rad sa izvorima jonizujućih zračenja,
  2. Osposobljavanja profesionalno izloženih lica za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja,
  3. Osposobljavanja lica odgovornih za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja,
  4. Periodična obnova znanja za gore navedene vrste osposobljavanja.

Edukaciju sprovode predavači sa višegodišnjim iskustvom iz raznih oblasti.  Nastava se izvodi u prostorijama Centra Man-sievert d.o.o. u Beogradu, ili u prostorijama korisnika izvora zračenja. Kroz teorijski i praktični deo obuke ćete naučiti kako da predupredite i rešite svakodnevne izazove u radu sa izvorima jonizujućih zračenja. Poslovi edukacije se vrše u skladu sa ovlašćenjima izdatim od strane Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije (Ovlašćena pravna lica).

Dopunsko obučavanje za rad sa izvorima jonizujućih zračenja

Osposobljavanje se sprovodi kroz teorijsku i praktičnu obuku. Broj časova za dopunsko obučavanje profesionalno izloženih lica iznosi 20 časova.

Osposobljavanja profesionalno izloženih lica za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja

Osposobljavanje se sprovodi kroz teorijsku i praktičnu obuku. Broj časova za osposobljavanje profesionalno izloženih lica iznosi 20 časova.

Osposobljavanja lica odgovornih za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja

Osposobljavanje se sprovodi kroz teorijsku i praktičnu obuku. Broj časova za osposobljavanje lica odgovornog za sprovođenje mera zaštite iznosi 30 časova.

Periodičnu obnovu znanja za gore navedene vrste osposobljavanja

Periodična obnova znanja se sprovodi u petogodišnjim intervalima. Broj časova za periodičnu obnovu znanja iznosi 12 časova za profesionalno izložena lica, dok za lica odgovorna za sprovođenje mera zaštite iznosi 20 časova.

******************************

Poslovi osposobljavanja i periodične obnove znanja se odnose na primenu izvora jonizujućih zračenja u medicini, u sledećim oblastima:

  • Rendgen dijagnostika konvencionalna,
  • Stomatologija,
  • Mamografija,
  • Kompjuterizovana tomografija i
  • Sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja.

Poslovi dopunskog obučavanja, osposobljavanja i periodične obnove znanja se odnose na sledeću oblast primene:

  • Korišćenje zatvorenih izvora jonizujućih zračenja u industriji, istraživanju i obrazovanju.