Danijela Aranđić

Naučni saradnik od 2018. godine. Bavi se problemima zaštite od jonizujućih zračenja i dozimetrijom jonizujućih zračenja. Doktorirala na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Osnivač je Centra za dozimetriju i zaštitu od zračenja „Man-sievert“ doo.

Đorđe Lazarević

Naučni saradnik od 2014. godine. Doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Bavi se opštim problemima zaštite od zračenja i ispitivanjem uticaja zračenja na elektrotehničke materijale, sisteme i karakteristike uređaja za merenje zračenja. Osnivač je Centra za dozimetriju i zaštitu od zračenja „Man-sievert“ doo.

Sandra Ćeklić

Završila je osnovne akademske studije na Fizičkom fakultetu u Beogradu. Student je doktorskih studija na istom fakultetu. Bavi se problemima zaštite od jonizujućih zračenja i dozimetrijom jonizujućih zračenja. Jedan je od osnivača Centra za dozimetriju i zaštitu od zračenja „Man-sievert“ doo.